Obchodné podmienky


spoločnosti Ivan Kadlub – Rafael , so sídlom Nitrianska 2526/35, 920 01 Hlohovec , IČO: 44 604 092, DIČ: 107 389 8760, zapísaná v živnostenskom registri č: 250-27190

Základné ustanovenia

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

Dodacie podmienky

1. Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom.

Stav vašej objednávky, prípadne iné informácie ohľadom objednávok realizovaných cez e-shop si môžete overiť cez pracovné dni (pondelok až piatok), od 9:00 do 17:00 hod. na tel. čisle 0950 546 121

Zmena objednávky

Ak vytvoríte a odošlete objednávku nie je možné meniť zadané údaje.

Máte 2 možnosti, ako vzniknutú situáciu riešiť:
ak máte v objednávke viac položiek, stornovať len nechcený model a vytvoriť novú objednávku na ten správny, zbytok pôvodnej objednávky zostáva platný – toto riešenie odporúčame len pri osobnom vyzdvihnutí, lebo sa do novej objednávky môže znova započítať dopravné (záleží od ceny tovaru) ideálnym riešením na zmenu objednávky je objednávku stornovať a zadať novú

Zlúčenie objednávok, pridanie alebo zmena tovaru

Zlúčenie už vytvorených objednávok, pridanie alebo zmena tovaru už vo vytvorenej objednávke nie je z technických dôvodov bohužiaľ možné.

2. Ceny

Ceny uvedené v predajni e-shop Sansula platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3. Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 24 hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: info@sansula.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", tj. v prípade nákupu tovaru, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaslaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Pokiaľ zákazník za objednaný tovar zaplatil a objednávku v súlade s vyššie uvedeným riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy zákazník vzal svoju objednávku späť. Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vykonania objednávky.

4. Platobné podmienky

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť osobne platbou v hotovosti v mieste prevádzky dodávateľa, alebo je možné tovar dodať na dobierku. Platbu je možné po dohovore realizovať aj bankovým prevodom na bank. účet predávajúceho. Objednávka bude nasledujúce dni overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru.

Dôležité upozornenie:
V prípade platby prevodom na účet, počkajte na žiadosť o zaplatenie objednávky, ktorá Vám do 24 hodín bude zaslaná aj s faktúrou na Vašu e-mailovú adresu a až potom vykonajte bankový prevod resp. vklad na náš učet. Ako VS uveďte v tomto prípade číslo Vašej faktúry. Pri bankovom prevode NEUVÁDZAJTE ako VS čislo objednávky.

5. Dodávka tovaru

Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar s označením „na objednávku“ bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 21 dní, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Ak je zásielka odoslaná predávajúcim prostredníctvom kuriérnej služby UPS Slovensko, zákazník platí prepravné náklady v závislosti od ceny objednaného tovaru nasledovne. Preprava spoločnosťou UPS platba vopred prevodom na účet - 5,5 € . Taktiež je možné zaslať tovar Slovenskou poštou na dobierku, cena poštovného v tomto prípade je 4,2 €. Prípadne si tovar môžete vyzdvihnúť u nás v predajni v tom prípade za poštovné neplatíte.

Dodanie tovaru do Českej republiky je realizované Slovenskou poštou na dobierku. Cena za dobierku do Českej republiky je 7,50 €. Zákazník v Českej Republike platí českými korunami pri preberaní tovaru. My zadávame cenu na dobierke v eurách  a pošta prepočítava kurzom národnej banky.

Ak máte špecifické požiadavky na prepravu/dodanie zakúpeného tovaru, prosím napíšte ich po poznámky/komentára pri objednávaní. Doba dodania 24 hodín od odoslania. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípade potreby návod na používanie výrobku.

Vprípade voľby osobný odber tovaru v predajni Rafael Za poštou 7, 920 01 Hlohovec, Vám cena za poštovné nebude účtovaná.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, za poškodenie zásielky zavinené poštou.

6. Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať ho späť na adresu prevádzky predávajúceho, pričom tovar musí byť v pôvodnom obale, tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.). Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Odporúčame zásielku poslať doporučene a poistenú, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Za zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

7. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

8. Ďalšie ustanovenia

Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zákony a predpisy:

- Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých záklonov